پنجشنبه 2 شهریور 1396
»
ليگ برتر واليبال مردان باشگاههاي كشور - جام سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم

آرشیو رده بندی

رده بندي تيم ها از سال 1378 در مسابقات واليبال ليگ برتر مردان باشگاههاي ايران:

سال 1378 باشركت 12 تيم :
1- پيكان
2- موتوژن تبريز
3- صنام

سال 1379 با شركت 12 تيم :
1- صنام
2- پيكان
3- ابومسلم

سال 1380 با شركت 12 تيم :
1- صنام
2- پيكان
3- پاس

سال 1381 با شركت 12 تيم :
1- پيكان
2- صنام تهران
3- پاس تهران

سال 1382 با شركت 12 تيم :
1- صنام تهران
2- پيكان
3- پگاه اروميه

سال 1383 با شركت 13 تيم :
1- صنام
2- پگاه اروميه
3- پيكان

سال 1384 با شركت 13 تيم :
1- پيكان
2- سايپا
3- آذر پيام اروميه

سال 1385 با شرکت 13 تیم :
1- پیکان
2- گل گهر سیرجان
3- سایپا

سال 1386 با شركت 14 تيم :
1- پیکان
2- سایپا
3- پگاه ارومیه

سال 1387 با شركت 13 تيم :
1- پیکان
2- سایپا
3- فولاد ارومیه – بیم مازندران

سال 1388 با شرکت 13 تیم :
1- پیکان
2- سایپا
3- کاله

سال 1389 با شرکت 16 تیم :
1- پیکان
2- سایپا
3- کاله